Close

18 lipca 2017

Deszczówka w kanalizacji sanitarnej szczególnie groźna w czasie intensywnych opadów

Na wiele efektów powodowanych przez długotrwałe i silne opady deszczu nie mamy, jako mieszkańcy wpływu. Możemy jednak starać się ograniczać i przeciwdziałać szkodom wyrządzanym przez wodę deszczową. Szczególnie niebezpieczne i szkodliwe, podczas takich opadów jakie mamy okazję obserwować ostatnio, jest wprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Wpięcie się do instalacji odprowadzającej wody opadowe bezpośrednio przy kolektorze sanitarnym lub wykorzystanie przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki na terenie posesji sąsiada, to przypadki bardzo uciążliwe dla środowiska, ludzkiego zdrowia oraz lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Wszystkie oczyszczalnie ścieków posiadają określoną przepustowość, a wody opadowe wpuszczane bez kontroli do kanalizacji ściekowej znacząco wpływają na przekroczenie wszelkich parametrów. Za najlepszy przykład niech posłuży wykres obrazujący napływ ścieków surowych do oczyszczalni ścieków w Łowiczu. Wyraźnie widać, iż podczas dni deszczowych do oczyszczalni ścieków napływa 0k. 40% więcej ścieku niż podczas dni suchych. Skutki wprowadzania wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej odczuwalne są chociażby za pośrednictwem nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się ze studzienek kanalizacyjnych. Najgorsze efekty takich procederów widoczne są szczególnie podczas intensywnych opadów.
Gdy dochodzi do lokalnych podtopień ściekami wylewającymi się przez włazy studzienek kanalizacyjnych w skrajnych przypadkach następuje skażenie terenu Wprowadzając wodę deszczową oprócz wymienionych zagrożeń dla ludzi i środowiska marnuje się także energię potrzebną do oczyszczenia dodatkowego ścieku oraz… wodę. Warto pamiętać bowiem, że wodę opadową można retencjonować i zagospodarować chociażby w okresie suszy czy upałów np. do podlewania ogrodu czy prac porządkowych w tym mycia samochodu.

Back to top