Close

Infrastruktura i technologia

Stacja Uzdatniania Wody

W obecnej lokalizacji Stacja Uzdatniania Wody zaczęła funkcjonować na początku lat 70. Przeszła gruntowną modernizację w latach 2007-2011.

Stacja Uzdatniania Wody w Łowiczu pracuje w następującym schemacie technologicznym:

Woda surowa ze studni wierconych przy pomocy pomp głębinowych I° podawana jest  do 2-komorowego zbiornika kontaktowego zlokalizowanego na terenie SUW.  W zbiorniku tym o pojemności całkowitej V = 600 m3 woda jest naturalnie napowietrzana w dwóch trzysekcyjnych aeratorach kaskadowych, a następnie  magazynowana o czasie przetrzymania t = 60 min. Czas ten jest wystarczający, aby osiągnąć skuteczny efekt jej wstępnego uzdatniania. Ze zbiornika kontaktowego, przewodem ssawnym 400mm, woda grawitacyjnie dopływa do zestawu pompowego II° zainstalowanego w pomieszczeniu pompowni,  w budynku głównym SUW.  Przy pomocy pomp II° woda tłoczona jest do hali filtrów, gdzie poddawana jest  procesowi uzdatniania, polegającym na dwustopniowym procesie filtracji na odżelaziaczach i odmanganiaczach. Po przepływie przez 4 bloki filtracyjne, w skład których wchodzi po 8 filtrów, woda podawana jest do istniejących zbiorników wyrównawczych wody uzdatnionej o pojemności użytkowej V1 = 2×1000 m3 i V2 = 2×1500 m3.  Ze zbiorników wyrównawczych woda uzdatniona dopływa do zestawu hydroforowego,  zainstalowanego w pomieszczeniu pompowni. Przy pomocy pomp III° uzdatniona woda oddzielnymi przewodami tłocznymi  kierowana jest do magistrali wodociągowej 500mm w kierunku rzeki Bzury 300mm w kierunku ul. Blich.

Regeneracja złóż filtracyjnych polega na płukaniu złoża wodą surową podawaną przez  zespół pomp płuczących i ich aktywację podchlorynem sodu – dotyczy złóż katalitycznych  w filtrach UFP.  Woda przefiltrowana po urządzeniach uzdatniających poddana jest dezynfekcji  za pomocą naświetlania ultrafioletem, dwoma lampami UV lub  roztworem NaOCl.

Do sieci w ten sposób wtłacza się ok. 4.000 m3/d wody.


Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalnie ścieków budowano przez cztery lata, prace zakończono w 1972 roku. Pierwsza modernizacja oczyszczalni została zrealizowana w 1996 roku. W ubiegłym roku rozpoczęto prace związane z unowocześnieniem procesu oczyszczania ścieku, które zakończą się 2020 roku, przy wsparciu środków europejskich.

Proces oczyszczania ścieku:

Ścieki surowe dopływają do oczyszczalni kolektorem φ 0,8 m. Oddzielanie większych zanieczyszczeń odbywa się na kracie schodkowej o prześwicie 6 mm. Pozbawione skratek ścieki spływają do piaskownika przedmuchiwanego o przepływie poziomo-śrubowym ze zgarniaczem linowym piasku. Do komory wlotowej piaskownika może być dozowany siarczan żelazowy PIX, który wspomagając sedymentację wpływa na obniżenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do bloku biologicznego. Piasek z piaskownika usuwany jest grawitacyjnie do płuczki piasku, skąd przekazywany jest do odzysku firmie zewnętrznej.  Pozbawione zawiesiny mineralnej ścieki dopływają do dwukomorowego osadnika poziomego z mechanicznym zgarniaczem osadu. Osad zatrzymany na dnie osadników zgarniany jest do lejów, skąd usuwany jest rurociągiem φ 200 mm do studzienki zbiorczej pompowni ścieków. Dalej osad pompowany jest do dwóch zamkniętych komór fermentacji, gdzie poddawany jest fermentacji zimnej. Po osadnikach wstępnych ścieki dopływają do komór defosfatacji i denitryfikacji, a następnie pompowane są pompownią pośrednią do komór nitryfikacji. Mieszanina ścieków i osadu czynnego dopływa do osadników wtórnych, gdzie następuje proces klarowania ścieków. Część osadu zatrzymana w lejach osadnika podawana jest jako osad recyrkulowany do komory defosfatacji, a część jako osad nadmierny pompowana jest do zagęszczaczy grawitacyjnych i razem z osadem wstępnym podawana do zamkniętych komór fermentacyjnych. Po osadnikach wtórnych ścieki dopływają do II stopnia oczyszczania biologicznego, który stanowią pracujące w układzie szeregowym stawy stabilizacyjne i fakultatywne. W ten sposób oczyszczone ścieki po II stopniu oczyszczania trafiają do odprowadzalnika, a następnie do rzeki Bzury.

Do oczyszczalni w 2016 roku średnio dobowo dopływa 8.000 m3 ścieków. Zaś jej przepustowość wynosi wg. pozwolenia wodno prawnego 13.000 m3.


Laboratorium

Specjalistyczne laboratorium ZUK Łowicz wybudowano w latach 2011- 2012 . W październiku 2013 roku  Laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji  PCA  – ma certyfikat w zakresie badań wody i ścieków oraz osadów ściekowych.

Długość sieci wodociągowej:

Magistralnej- 4,14 km

Rozdzielczej- 93,37 km

Przyłączy- 42,05 km

Długość sieci kanalizacyjnej:

Rozdzielczej- 91,46 km

Przyłączy – 35,22 km

Back to top