Close

Słowo o wodzie

Europejska Karta Wody

Przyjęta przez Radę Europy 6 maja 1968 r.

 • Bez wody nie ma życia, woda jest bezcennym, niezastąpionym dla człowieka dobrem.
 • Zasoby dobrej wody są ograniczone. Dlatego muszą być one utrzymywane, kontrolowane i jeżeli to możliwe – powiększane.
 • Każde zanieczyszczanie wody jest niebezpieczne dla człowieka i innych żywych stworzeń zależnych od wody.
 • Jakość wody zawsze musi być odpowiednia dla przewidywanego jej wykorzystania i powinna spełniać lokalne wymagania ustalone ze względu na zdrowie publiczne.
 • Każda zużyta woda zostaje zwrócona do jej naturalnego obiegu, nie może powodować żadnego ujemnego skutku przy dalszym publicznym lub prywatnym jej użytkowaniu.
 • Dla utrzymania zasobów wodnych zasadnicze znaczenie ma szata roślinna ziemi, a szczególnie lasy.
 • Zasoby wodne powinny zostać zinwentaryzowane.
 • Kompetentne władze powinny opracować plany właściwej gospodarki zasobami wodnymi.
 • Ochrona wód wymaga prowadzenia intensywnych badan naukowych, szkolenia wielu specjalistów i rozwoju odpowiedniej świadomości społecznej.
 • Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie.
 • Zarządzanie zasobami wodnymi powinno być prowadzone w ramach naturalnych obszarów zlewni, a nie w granicach administracyjnych.
 • Woda nie zna granic – należy ona do całego rodzaju ludzkiego i wymaga międzynarodowego współdziałania.

 

Ciekawostki o wodzie:

 • Woda – ( H2O) jest to związek chemiczny wodoru z tlenem najpowszechniej występujący na naszej planecie.
 • Bez wody nigdy nie powstałoby życie
 • Woda zapewnia istnienie ekosystemu na ziemi
 • Żywe stworzenia do życia wykorzystują jedynie 0,4% zasobów wody słodkiej
 • Wody używa się w wytwarzaniu wielu produktów spożywczych, w syntezie chemicznej i w wielu innych procesach produkcyjnych
 • Niedobór wody w organizmie powoduje odwodnienie, co wiąże się z zaburzeniem podstawowych procesów życiowych
 • Zaledwie 1/4 ludności naszej planety ma dostęp do bieżącej wody
 • Połowa populacji na świecie pije wodę zanieczyszczoną
 • Ponad 60% populacji na świecie odczuwa czasowy bądź stały niedobór wody
 • Na przełomie ostatnich 10 lat zużycie wody wzrosło ponad dwukrotnie
 • Woda jest dostarczana do organizmu nie tylko za pośrednictwem napojów ale także jedzenia, gdzie jej zawartość sięga nawet 90%
 • Woda pokrywa ok. 70% powierzchni globu, jest to jednak w większości woda słona
 • Woda słodka zajmuje zaledwie 3% powierzchni (mniej niż jedna setna procentowa to woda pitna, odnawialna dzięki opadom). Znaczna jej część w postaci lodu pokrywa powierzchnię Antarktydy i Grenlandii
 • Głównym źródłem zaopatrzenia ludzi w wodę są wody powierzchniowe, przede wszystkim wody płynące oraz wody podziemne, zalegające w płytkich warstwach geologicznych – stanowią one jedynie ok. 1% wody na Ziemi
 • Woda stanowi znaczny procent masy organizmów żywych. W przypadku człowieka, jest to średnio 60%, ryb około 80%, roślin lądowych 50%-75%, natomiast u roślin wodnych wartość ta sięga nawet 98%
 • Statystycznie bez wody człowiek przeżyje 4 dni
 • Przyjmuje się, iż dla zdrowego funkcjonowania organizmu, człowiek powinien wypijać 3 litry wody dziennie
 • Podczas gorączki przyjmowanie płynów w dużych ilościach jest szczególnie ważne, gdyż chroni organizm przed przegrzaniem i przyśpiesza powrót do zdrowia
 • Odpowiednia twardość wody zapewnia człowiekowi właściwy zastrzyk mikroelementów niezbędnych do życia, takich jak związki wapnia czy magnezu
 • Statystycznie, podczas kąpieli zużywa się około 50 litrów wody, pranie pochłania 32 litry, sprzątanie średniej wielkości domu 20 litrów, zmywanie naczyń od 10 do nawet 200 litrów a spłukanie toalety między 6 a 10 litrów
 • Jedynie 3% dziennego zużycia wody przez człowieka przeznaczone jest do celów konsumpcyjnych
Back to top