Close

Przedmiot Działalności

Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy miasta Łowicza w zakresie:
– wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych
– dróg, ulic, mostów, placów
– lasku miejskiego
– prowadzenie składowiska odpadów komunalnych
– prowadzenie schroniska dla zwierząt
– innych usług komunalnych w zależności od potrzeb

Back to top